Sailak

 

Udalaren Osoko Bilkurak 2012ko abenduaren 27ko 07/12 aparteko batzarraldian honako erabaki hau hartu zuen:

Abanto-Zierbena udalerriko Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorraren behin betiko onespena.
2012ko abenduan, talde idazleak idatzitako Testu Bateginaren arabera, Lurzoru ez Urbanizagarriari dagokiona.

•   2012ko abenduaren 27ko Udalbatzaren Erabakia, 2013/04/11ko 69. zenb. B.A.O.n argitaratua

Idatzizko agiriak:

•   Txostena.
•   Araudia.

Agiri grafikoak:

•  01 planoa  Komunikaziorako Sistema Orokorrak, Berdeguneak eta Ekipamenduak.
•  02 planoa Azpiegituren Sistema Orokorrak eta Zerbitzuen Sareak.
•  03 planoa Lurzoru ez urbanizagarriaren antolamendua. –Kategoriak–
•  04 planoa Lurzoru ez urbanizagarriaren antolamendua. –Baldintza gainjarriak–
•  05 planoa Lurzoru ez urbanizagarriaren antolamendua. –Landa guneak–