Noticias

 
ZERGADUNAREN EGUTEGIA / CALENDARIO CONTRIBUYENTE
ZERGA / TRIBUTO ORDAINTZEKO ALDIA / PERIODO DE PAGO HELBIDERATUTAKOEN ORDAINKETA-EGUNA / FECHA CARGO RECIBOS DOMICILIADOS

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga / Impuesto Vehículos Tracción Mecánica

01/07/20 - 15/09/20

01/09/20

Lurren aprobetxamendua / Aprovechamiento terrenos

01/07/20 - 15/09/20

01/09/20

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga / Impuesto Bienes inmuebles

10/09/20 - 13/10/20

10/10/20

Ekonomia Jardueren gaineko Zerga / Impuesto de Actividades Económicas

10/09/20 - 13/10/20

10/10/20

Autotaxia / Autotaxi

01/12/20 - 31/12/20

15/12/20